OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / การศึกษา/ สถาบัน / กวดวิชา/ สอนพิเศษ

สมัคร5-25กรกฎา61 #แนวข้อสอบสพฐ.2561 ทุกตำแหน่ง2561 (เวียงชัย, เชียงราย)

ประกาศเลขที่# A970393
สมัคร5-25กรกฎา61 #แนวข้อสอบสพฐ.2561 ทุกตำแหน่ง2561
ราคา: 399 บาท
วิชา: อื่นๆ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 0884977046
 
จำนวนผู้เข้าชม  : 32 ครั้ง

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูขนาดใหญ่
สมัคร5-25กรกฎา61 #แนวข้อสอบสพฐ.2561 ทุกตำแหน่ง2561 สมัคร5-25กรกฎา61 #แนวข้อสอบสพฐ.2561 ทุกตำแหน่ง2561 สมัคร5-25กรกฎา61 #แนวข้อสอบสพฐ.2561 ทุกตำแหน่ง2561 สมัคร5-25กรกฎา61 #แนวข้อสอบสพฐ.2561 ทุกตำแหน่ง2561 สมัคร5-25กรกฎา61 #แนวข้อสอบสพฐ.2561 ทุกตำแหน่ง2561

สมัคร5-25กรกฎา61 #แนวข้อสอบสพฐ.2561 ทุกตำแหน่ง2561

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 53 อัตรา รับสมัคร 5-25 ก.ค. 61

อ่านต่อได้ที่: http://job.ocsc.go.th/images/Job/636655376618527140.pdf

ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน#แนวข้อสอบสพฐ.2561
- ข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546
- นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
- แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
- ประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการพลเรือน
- สรุปสาระสำคัญของ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
- สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ#แนวข้อสอบสพฐ.2561
- การจัดทำงบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณ
- ข้อสอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- ความรู้เรื่องการประสานงาน
- ทฤษฎีองค์การและการจัดการ
- แนวข้อสอบ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- แนวข้อสอบการบริหารสำนักงานสมัยใหม่
- แนวข้อสอบการวางแผนงาน
- แนวข้อสอบภาษาไทย
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
- สรุปประเด็นความแตกต่างระหว่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ#แนวข้อสอบสพฐ.2561
- การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
- การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
- ข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุด 1
- ข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุด 2
- ข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุด 3
- แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
- สาระสำคัญ+ข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน#แนวข้อสอบสพฐ.2561
- ข้อสอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- ทฤษฎีองค์การและการจัดการ
- แนวข้อสอบ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- แนวข้อสอบการบริหารสำนักงานสมัยใหม่
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ#แนวข้อสอบสพฐ.2561
- การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ข้อสอบ พรบ. คอมพิวเตอร์  พศ. 2550 และระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
- ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
- แนวข้อสอบ  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
- แนวข้อสอบ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- แนวข้อสอบ เรื่องข้อมูลสารสนเทศและระบบเลขฐาน
- แนวข้อสอบโครงสร้างและการจัดการฐานข้อมูล
- แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
- แนวข้อสอบระบบโครงสร้างและหลักการจัดการฐานข้อมูล
- แนวข้อสอบระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและสารสนเทศ
- รวมแนวข้อสอบเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ#แนวข้อสอบสพฐ.2561
- กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
- แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.2539
- แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
- แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- แนวข้อสอบกฏหมายแพ่งและพาณิชย์
- แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา
- แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง
- สรุปหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- สาระสำคัญ+ข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
- การจัดประชุมสัมมนา
- แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
- แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้
- แนวข้อสอบการพัฒนาหลักสูตร
- แนวข้อสอบการสร้างและการใช้สื่อการเรียนการสอน
- แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
- แนวข้อสอบนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
- การควบคุมการก่อสร้าง
- การคำนวณโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
- การบริหารงานก่อสร้าง
- ข้อสอบวิศกรรมโยธา
- ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจ และการเขียนแบบ
- แนวข้อสอบ  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒
- แนวข้อสอบความรู้เรื่องงานก่อสร้าง
- แนวข้อสอบคอนกรีตและโครงสร้าง
- สรุป พรบ.ควมคุมอาคาร
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
- กระบวนการประมาณราคาในงานก่อสร้าง
- การควบคุมการก่อสร้าง
- การบริหารงานก่อสร้าง
- ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจ
- แนวข้อสอบความรู้เรื่องงานก่อสร้าง
- วัสดุและวิธีการก่อสร้าง (ถาม-ตอบ)
- แนวข้อสอบนายช่างโยธา
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
- การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านบัญชีในระบบ GFMIS
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ GFMIS
- แนวข้อสอบการบริหารงบประมาณ
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับบัญชีการเงินและงบประมาณ
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548
- สรุปแนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551
- สรุประบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ _GFMIS_
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

อกสารส่งไฟล์ทางอีเมล์ ราคา 399.- 
https://www.facebook.com/terbtopanit/
โทร 0884977046 
Line parinya.su 
mail unverlive@gmail.com 
#แนวข้อสอบสพฐ.2561
แบบไฟล์pdf ส่งทางอีเมล์
แอดไลน์เลยจ้า http://line.me/ti/p/%40yrb6285y

สนใจ#แนวข้อสอบสพฐ.2561 ชำระเงินตามขั้นตอนดังนี้ 
1. โอนเงินที่ เลขที่บัญชี 3662509263 
ธ.กสิกรไทย ชื่อปริญญา สุโพธิ์

2. โอนเงินที่ เลขที่บัญชี 2822065424 
ธ.ไทยพาณิชย์ ชื่อปริญญา สุโพธิ์วันที่ลงประกาศ: 3 กรกฎาคม 2018  18:04
วันสิ้นสุดประกาศ: 1 ตุลาคม 2018  18:04
ติดต่อเจ้าของประกาศ: (ใช้ฟอร์มติดต่อด้านล่าง)
 
อีเมลของคุณ: *
ข้อความ: *
ไฟล์แนบ:
ไฟล์ที่อนุญาติ: jpg, jpeg, gif, png, pdf, zip, rar
ขนาดไม่เกิน: 2000KB
ตัวเลขยืนยัน: *
พิมพ์ตัวเลขยืนยัน 4 ตัวลงในช่องด้านล่าง