OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / การศึกษา/ สถาบัน / อื่นๆ

รับปรึกษาวิทยานิพนธ์ THESIS ค้นคว้าอิสระ IS รับประมวลผลทางสถิติ SPSS รับวิจัย (บางแค, กรุงเทพมหานคร)

ประกาศเลขที่# A1052991
ราคา: 999 บาท
ประเภทประกาศ: รับจ้าง
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 0923611850
 
จำนวนผู้เข้าชม  : 28 ครั้ง

รับปรึกษาวิทยานิพนธ์ THESIS ค้นคว้าอิสระ IS

รับประมวลผลทางสถิติ SPSS รับวิจัยตลาด

ปรึกษาวิจัยในชั้นเรียน

รับ ปรึกษา วิจัย  รับ ปรึกษา วิทยานิพนธ์ ศึกษาค้นคว้าอิสระ

 

- วิจัย (Research , Thesis and Dissertation,Is, วิทยานิพนธ์,สารนิพนธ์ , ค้นคว้าอิสระ

 

- งานวิชาการ เขียนบทความ,รายงาน,การบ้าน

 

- หาข้อมูลภาษาไทยตามฉบับมืออาชีพ

 

- งานวิจัย ที่อ้างอิงทุกบรรณานุกรมของเนื้อหา

 

- Assignment หรือ IS ( Independent study) ในสาขาต่างๆ

 

- วิทยานิพนธ์,สาระนิพนธ์ ทั้งเล่มเล็กและเล็กใหญ่ เริ่มตั้งแต่เสนอโครงเรื่องจนกระทั้งปิดรูปเล่ม แบบผู้ช่วยวิจัย

 

 

 

รับวิเคราะห์ SPSS ประมวลผลทางสถิติ SPSS

 

- วิเคราะห์ และรับประมวลผล ทางสถิติ ที่เป็นทั้งสถิติ พื้นฐาน หาค่าเฉลี่ย (mean ) หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable)

 

- ทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Regresstion หรืออื่นๆ

 

- ทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ความเชื่อมั่น (Reliability) ความยากง่าย (Difficulty) อำนาจจำแนก (Discrimination) ความเป็นปรนัย (Objectivity)

 

- โปรแกรมทางสถิติ อันได้แก่ โปรแกรม รับทำ SPSS และอื่นๆ

 

- Presentation หรือ PowerPoint เพื่อเสนอผลงานการวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ หรืองานในหน่วยงานรัฐและเอกชน

 

 

 

 

 

รับวิจัยตลาดMarketing Research

 

- รับสำรวจตลาด

 

- รับสำรวจความต้องการของลูกค้า

 

- รับสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค

 

 

 

รับปรึกษาวิจัยในชั้นเรียน

 

- รับปรึกษาวัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัยในชั้นเรียน

 

- รับปรึกษาแนวคิดและขั้นตอนการทำวิจัยในชั้นเรียน

 

- รับปรึกษาการเก็บข้อมูลสำหรับวิจัยในชั้นเรียน

 

- รับปรึกษาการสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลในชั้นเรียน

 

- รับปรึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคล

 

- รับปรึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลแบบรายกลุ่มหรือรายชั้นเรียน   

 

- รับปรึกษาการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

 

- รับปรึกษาเรื่องหรือปัญหาในชั้นเรียนที่ควรจะนำมาพิจารณาทำวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** เลือก ทีมงานที่มีคุณภาพ เท่ากับ สำเร็จแล้วครึ่งหนึ่ง***

 

*** รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ราคาถูก งานด่วนหรือด่วนมาก บริการ 24 ชั่วโมง **

 

 

 

ติดต่อ สอบถาม

 

Tel : 092 361 1850

 

Line ID : thesisaathai

 

Email : thesisaathai@gmail.com

วันที่ลงประกาศ: 3 มกราคม 2020  14:43
วันสิ้นสุดประกาศ: 2 เมษายน 2020  14:43
ติดต่อเจ้าของประกาศ: thesisaathai@gmail.com