OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / จิปาถะ/ อื่นๆ / อื่นๆ

กรุงไทยแนะนำ ประกันอุบัติเหตุ ช่วยแบ่งเบาภาระจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน (ป้อมปราบศัตรูพ่าย, กรุงเทพมหานคร)

ประกาศเลขที่# A1098945
ราคา: ไม่ระบุ
ประเภทประกาศ: ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
สภาพสินค้า: ใหม่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 0880035450
 
จำนวนผู้เข้าชม  : 50 ครั้ง

แม้ประกันอุบัติเหตุนั้นคนจะเลือกมองข้ามไปเพราะคิดว่าเราคงไม่ได้ต้องเจอกับอุบัติเหตุ แต่อุบัติเห็ตเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัว หากมีความรุนแรงก็ย่อมส่งผลกระทบหลายด้าน ทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงตารางกิจวัตรประจำวัน สภาพจิตใจ โอกาสเรื่องการเรียนหรืออาชีพ และที่สำคัญคือ ‘ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล’ โดยเฉพาะการเข้ารักษาในโรงพยาบาลเอกชนที่ตอนนี้มีการปรับราคาค่ารักษาสูงขึ้นมาก และถึงแม้ว่าคนวัยทำงานที่ทำประกันสังคมกับสำนักงานประกันสังคมของกระทรวงแรงงานจะมีสิทธิ์เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนก็ตาม แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีข้อกำหนดค่ารักษาพยาบาลในหมวดต่าง ๆ อีกทั้งต้องสำรองจ่ายเงินไปก่อนแล้วค่อยไปเบิกจากสำนักงานประกันสังคมภายหลัง 

 

ส่วนคนทั่วไปที่มีบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือบัตรทอง แน่นอนว่าทางเลือกเดียวที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหนีไม่พ้นโรงพยาบาลของรัฐที่มีข้อจำกัดเรื่องความทั่วถึงในการบริการ เนื่องจากมีผู้เข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก ดังนี้นการทำประกันอุบัติเหตุไว้นั้นจะช่วยให้อุ่นใจว่าหากเกิดเหตุก็เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลชั้นนำได้ ทั้งจะได้รับการชดเชยผลประโยชน์ตามแผนกรมธรรม์ที่เลือกซื้อด้วย

 

ประกันอุบัติเหตุ คืออะไร

เป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบหนึ่งที่ให้ความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและเข้ารับการรักษาพยาบาลโรงพยาบาล ครอบคลุมไปถึงผลกระทบที่ตามมา เช่น มีภาวะทุพพลภาพถาวร สูญเสียดวงตา สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต ก็จะได้รับผลประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย โดยแบ่งได้เป็น 3 ประเภทดังนี้

 

 1. ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล หรือประกันภัย PA (personal accident insurance) เป็นประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือให้ความคุ้มครองกับคนในครอบครัวด้วย สำหรับประกันภัยประเภทนี้ผู้เอาประกันจะเลือกกรมธรรม์และชำระค่าเบี้ยประกันด้วยตัวเองแบบรายปีหรือรายเดือน หากผู้เอาประกันขาดส่งค่าเบี้ยประกัน จะมีผลให้สิ้นสุดความคุ้มครองทันที

 

 1. ประกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่ม เป็นประกันภัยสำหรับบุคคลจำนวนมากภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุฉบับเดียวกัน นิยมทำให้กับกลุ่มลูกจ้างเพื่อเป็นสวัสดิการจากการทำงาน สำหรับประกันภัยประเภทนี้นายจ้างจะเป็นผู้ทำหน้าที่จ่ายค่าเบี้ยประกัน ซึ่งส่วนใหญ่คิดแบบเหมารายหัวตามจำนวนของพนักงานขององค์กร แต่หากลูกจ้างที่ได้รับความคุ้มครองพ้นจากการเป็นพนักงานของบริษัท จะส่งผลให้ความคุ้มครองสิ้นสุดทันทีเช่นเดียวกัน

 

 1. ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา เป็นประกันภัยอุบัติเหตุที่มีลักษณะคล้ายกับประกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่ม ต่างกันตรงที่สถานศึกษาเป็นผู้ทำให้กับนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาที่อยู่ภายใต้สังกัดของตัวเอง สำหรับประกันภัยประเภทนี้ส่วนใหญ่มีระยะความคุ้มครองประมาณ 1 ปี 

 

ประกันภัยอุบัติเหตุจะคุ้มครองให้ในกรณีใดบ้าง

ก่อนตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุนั้น เรื่องแรกที่ต้องให้ความสำคัญคือ ความคุ้มครองที่จะได้รับเมื่อผู้เอาประกันประสบอุบัติเหตุตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งให้ความคุ้มครองในกรณีต่าง ๆ ดังนี้ 

 • ค่ารักษาพยาบาล

เมื่อผู้เอาประกันประสบอุบัติเหตุและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลกับแพทย์ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาภายใน 52 สัปดาห์ นับจากวันเกิดอุบัติเหตุ ผู้รับประกันต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริงหรือไม่เกินจากจำนวนที่กำหนดในกรมธรรม์

 • กรณีเสียชีวิต

หากผู้เอาประกันเสียชีวิตหรือรับการรักษาต่อเนื่องเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลแล้วเสียชีวิตโดยมีสาเหตุจากการประสบอุบัติเหตุตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ภายใน 180 วัน นับจากวันเกิดอุบัติเหตุ ผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในสัญญากรมธรรม์จะได้รับเงินชดเชยจากผู้รับประกัน

 • การสูญเสียอวัยวะหรือดวงตา

กรณีที่ผู้เอาประกันสูญเสียอวัยวะ มือ เท้า ดวงตาบอดสนิท หรือสูญเสียความสามารถในการใช้งานจนไม่สามารถใช้ได้ตามปกติภายใน 180 วัน นับจากวันเกิดอุบัติเหตุ ผู้เอาประกันจะได้รับเงินชดเชยจากผู้รับประกันตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 

 • ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

กรณีผู้เอาประกันได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ทำให้ไม่สามารถทำงานหรือดูแลตัวเองได้เป็นการถาวรหรือติดต่อกันมากกว่า 12 เดือน  ภายใน 180 วัน นับจากวันเกิดอุบัติเหตุ ผู้เอาประกันจะได้รับเงินชดเชยจากผู้รับประกันตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

 • ทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราว

กรณีผู้เอาประกันได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ไม่สามารถทำงานหรือดูแลตัวเองได้ในชั่วระยะเวลาหนึ่ง ภายใน 180 วัน นับจากวันเกิดอุบัติเหตุ ผู้เอาประกันจะได้รับเงินชดเชยตามเงื่อนไขของกรมธรรม์จนกระทั่งกลับมาหายเป็นปกติ

 • ทุพพลภาพบางส่วนชั่วคราว

กรณีผู้เอาประกันได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจนก่อให้เกิดอุปสรรคในการทำงานหรือดูแลตัวเอง รวมไปถึงในกรณี อาการทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราวทุเลาแต่ยังไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติภายใน 180 วัน นับจากวันเกิดอุบัติเหตุ ผู้เอาประกันจะได้รับเงินชดเชยตามเงื่อนไขของกรมธรรม์จนกว่าอาการจะหายเป็นปกติ

 • ความคุ้มครองอื่น ๆ

ปกติแล้วนอกจากความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล กรณีเสียชีวิต กรณีสูญเสียอวัยวะ ดวงตา และทุพพลภาพแล้ว ผู้เอาประกันที่มีประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่มสามารถซื้อประกันภัยอุบัติเหตุเสริมเพื่อรับความคุ้มครองเพิ่มเติม กรณีการสูญเสียนิ้วมือนิ้วเท้า การออกเสียง การได้ยิน ทุพพลภาพถาวรบางส่วน อาการบาดเจ็บจากการลอบทำร้ายได้อีกด้วย 

 

ข้อดีของการซื้อประกันภัยอุบัติเหตุที่คนยังไม่ได้ทำประกันต้องรู้

เหตุผลที่ทำให้บางคนยังลังเลไม่ตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุนั้น อาจเป็นเพราะมีสิทธิการรักษาพยาบาลอื่น ๆ อยู่แล้ว จึงยังไม่เห็นความจำเป็นของประกันภัยอุบัติเหตุ แต่ด้วยเหตุผลต่อไปนี้ จะทำให้คุณเห็นว่าประภันภัยอุบัติเหตุมีข้อดีหลายประการ ดังนี้

 • ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล

หากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของกรมธรรม์ ผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาได้ในทันทีโดยไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล ทำให้เข้าถึงการรักษาได้รวดเร็วมากขึ้น ส่วนในกรณีต้องการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐบาลแม้ว่าต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน แต่ผู้เอาประกันสามารถนำใบเสร็จไปเบิกค่ารักษาพยาบาลจากผู้รับประกันในภายหลังได้

 • หมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล

นอกจากไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลเมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนแล้ว ประกันภัยอุบัติเหตุยังให้วงเงินในการรักษาพยาบาลต่อครั้งสูง ครอบคลุมการใช้บริการที่จำเป็นต่อการรักษาพยาบาล ทั้งค่าห้อง ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่าผ่าตัด ค่าหัตถการ  ทำให้ผู้เอาประกันได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล

 • ได้รับเงินชดเชย

เงินชดเชยเป็นข้อดีสำคัญของประกันภัยอุบัติเหตุที่ตอบโจทย์ผู้เอาประกันที่ต้องการลดความเสี่ยงด้านรายได้ เพราะกรณีสูญเสียอวัยวะ ดวงตา หรือทุพพลภาพ ย่อมต้องการเงินชดเชยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาและดูแลตัวเอง เพราะไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ และหากกรณีเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นทำให้เสียชีวิต เงินชดเชยส่วนนี้จะช่วยให้คนข้างหลังสามารถดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไม่ติดขัดเรื่องค่าใช้จ่ายหลังจากผู้เอาประกันจากไป

 

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุของกรุงไทยมีกี่ประเภท

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุจากกรุงไทยเป็นอีกหนึ่งประกันที่มีความน่าสนใจ เพราะนอกจากจะให้วงเงินความคุ้มครองสูงแต่จ่ายค่าเบี้ยประกันถูกแล้ว ยังมีประกันภัยอุบัติเหตุให้เลือกหลากหลายรูปแบบ โดยปัจจุบันที่กรุงไทยมีประกันภัยอุบัติเหตุ ดังนี้

 

 • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ถือเป็นประเภทประกันภัยอุบัติเหตุที่มีความหลากหลายมากที่สุดของกรุงไทย เนื่องจากมีหลายกรมธรรม์ให้เลือก สามารถตอบโจทย์ความต้องการของคนอยากทำประกันภัยอุบัติเหตุได้ทุกกลุ่ม อย่างประกันกรุงไทยสุขใจวัยเกษียณที่ออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุ  ประกัน PA วัยใสที่เหมาะสำหรับเด็กเพราะครอบคลุมทั้งอุบัติเหตุและโรคที่พบได้บ่อยในเด็ก ประกันภัยอุบัติเหตุ PA ครอบครัวสุขใจ ที่สมัครครั้งเดียวให้ความคุ้มครองครบทั้งครอบครัว หรือประกันวันละบาท (PA 365) ประกันภัยอุบัติเหตุที่ออกแบบมาสำหรับคนที่ต้องการประหยัดค่าเบี้ยประกันภัย

 

 • ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม

กรุงไทยมีประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มสำหรับลูกค้านิติบุคคล PA สุขใจ ยกก๊วน  ซึ่งนอกจากจะให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุทั่วไปแล้ว ยังครอบคลุมในกรณีขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ถูกทำร้ายร่างกาย และถูกฆาตกรรมด้วย นอกจากนั้นเมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลยังได้รับเงินชดเชยวันละ 500 – 1,000 บาทต่อวันสูงสุด 365 วัน ด้วย  

 

 • ประกันเดินทาง

กรุงไทยมีประกันภัยการเดินทาง 3 กรมธรรม์ ได้แก่ ประกันภัยการเดินทาง TA โดนใจไทยแลนด์ ให้ความคุ้มครองทั้งกรณีบาดเจ็บและเจ็บป่วยระหว่างการเดินทางภายในประเทศตลอด 24 ชั่วโมง ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศกรุงไทยโดนใจ พลัส ที่รับผู้เอาประกันตั้งแต่อายุ 1 – 75 ปี และประกันภัยการเดินทางสมาร์ท ทราเวลเลอร์ พลัส ที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 2 ล้านบาท รวมทั้งยังใช้ในการยื่นขอวีซ่าได้อีกด้วย


จะเห็นได้ว่าประกันภัยอุบัติเหตุนั้นเป็นอีกหนึ่งรูปแบบประกันภัยที่ทุกคนควรทำให้กับตัวเองและครอบครัว เพราะถึงแม้ว่าจะมีสิทธิการรักษาพยาบาลอื่น ๆ อยู่แล้ว แต่ถ้าอยากสบายใจเรื่องค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอุบัติเหตุ ควรทำ ประกันอุบัติเหตุ อย่างน้อยหนึ่งกรมธรรม์ ซึ่งหากคุณกำลังสนใจเลือกซื้อประกันภัยอุบัติเหตุและต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูกิจกรรม CSRได้ที่เว็บไซต์ Krungthai.com

วันที่ลงประกาศ: 15 กุมภาพันธ์ 2023  01:23
วันสิ้นสุดประกาศ: 16 พฤษภาคม 2023  01:23
ติดต่อเจ้าของประกาศ: (ใช้ฟอร์มติดต่อด้านล่าง)
 
อีเมลของคุณ: *
ข้อความ: *
ไฟล์แนบ:
ไฟล์ที่อนุญาติ: jpg, jpeg, gif, png, pdf, zip, rar
ขนาดไม่เกิน: 2000KB
ตัวเลขยืนยัน: *
พิมพ์ตัวเลขยืนยัน 4 ตัวลงในช่องด้านล่าง