OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / บริการ/ แต่งงาน/ รับจ้างทั่วไป / ที่ปรึกษา/ กฎหมาย/ บัญชี/ ภาษีอากร

รับทำบัญชีรายเดือน-รายปี ปิดงบการเงิน จัดทำและนำส่งภาษี (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล, กรุงเทพมหานคร)

ประกาศเลขที่# A982797
ราคา: 500 บาท
ประเภทประกาศ: รับจ้าง
สภาพสินค้า: ใหม่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 0855167983
 
จำนวนผู้เข้าชม  : 13 ครั้ง

รับจัดทำบัญชี จัดทำงบการเงิน

จดทะเบียนจัดตั้งและแก้ไขข้อมูลบริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)

จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขายประจำเดือน

จัดทำแบบแสดงรายการทางภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) และ ภาษีเงินได้ (ภงด.1,3,53,51,50) และนำส่งกรมสรรพากร

จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน

ขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

คัดสำเนาเอกสารจากกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อาทิ เช่น

-         หนังสือรับรอง

-         ข้อบังคับ

-         หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2)

-         รายการจดจัดตั้ง (บอจ.3)

-         รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ (บอจ.4)

-         สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

-         ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

-         แบบ ว. รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์

เอกสารอื่นๆ

วันที่ลงประกาศ: 6 ตุลาคม 2018  17:47
แก้ไขประกาศล่าสุด: 7 ตุลาคม 2018  22:16
วันสิ้นสุดประกาศ: 4 มกราคม 2019  17:47
ติดต่อเจ้าของประกาศ: (เจ้าของประกาศไม่ต้องการแสดงอีเมล)