OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ (อำเภอเมือง, ยะลา)

ประกาศเลขที่# A939879
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ความต้องการ: คนหางาน
ประเภทงาน: ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า
วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี
ลักษณะงาน: งานประจำ (Full Time)
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 0639856922
 
จำนวนผู้เข้าชม  : 44 ครั้ง

บริษัทเค เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สาขายะลา) เป็นบริษัททำการตลาดสินค้านำเข้า-ส่งออก

 
--- เวลาเข้างาน เวลา 10.00 - 17.00 น. หยุดทุกวันอาทิตย์ ---
 
คุณสมบัติ :
1. ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป 
2. วุฒิการศึกษา : ม.3 / ม.6 / ปวช. / ปวส.หรือเทียบเท่า และปริญญาตรีทุกสาขา
3. ตรงต่อเวลา / ใจรักในการบริการ/มีทักษะในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ได้ดี
4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้
 
เอกสารในการสมัคร :
1. สำเนาบัตรประชาชน + ทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
 
วันที่ลงประกาศ: 8 มกราคม 2018  16:38
แก้ไขประกาศล่าสุด: 5 กุมภาพันธ์ 2018  13:43
วันสิ้นสุดประกาศ: 7 มีนาคม 2018  13:43
ติดต่อเจ้าของประกาศ: sukitta.p2538@gmail.com