OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance

พนักงานการตลาด/สื่อโฆษณาทั่วไป (หาดใหญ่, สงขลา)

ประกาศเลขที่# A1093466
เงินเดือน: 16,000 บาท
ความต้องการ: คนหางาน
ประเภทงาน: ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี
ลักษณะงาน: งานประจำ (Full Time)
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 0948267063
 
จำนวนผู้เข้าชม  : 30 ครั้ง

ลักษณะงาน

 1. PR ต้อนรับ รับโทรศัพท์
 2. ประสานงานทั่วไป
 3. สื่อโฆษณาทั่วไป

 

คุณสมบัติที่ต้องการ

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ปวช/ปวส หรือ ปริญญาตรีทุกสาขา (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)
 3. มีความตั้งใจ และพร้อมเรียนรู้งาน
 4. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
 5. มีความรู้ในด้านเทคโนโลยีเบื้องต้น

**ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่**

 

หลักฐานที่ใช้ (อย่างละ 1 ฉบับ)

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว
 4. สำเนาวุฒิการศึกษา/ใบรับรองผลการศึกษา

 

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่

วันที่ลงประกาศ: 8 มิถุนายน 2022  10:32
วันสิ้นสุดประกาศ: 6 กันยายน 2022  10:32
ติดต่อเจ้าของประกาศ: Pichaya.Hatyai@gmail.com