ทั่วประเทศ / จิปาถะ/ อื่นๆ / อื่นๆ

DENTAL WORK IN THAILAND (ป้อมปราบศัตรูพ่าย, กรุงเทพมหานคร)

ประกาศเลขที่# A1101752
ราคา: ไม่ระบุ
ประเภทประกาศ: อื่นๆ
สภาพสินค้า: ใหม่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 000000
 
จำนวนผู้เข้าชม  : 82 ครั้ง

DENTAL WORK IN THAILAND Currently, many countries around the world are facing the problem of the spread of the corona virus.New 2019. The severity of the disease will vary depending on age, immunity, amount of bacteria received.and congenital disease Patients may have no symptoms but have a history of exposure to the disease. Until there is a fever, cough, sore throat, tired breathing.The tongue does not taste, the nose does not smell. a rash and there may be serious complications such as complications causing Severe pneumonia causing death

In Thailand, a cumulative infection was found. from the outbreak of corona virus infection new species of rice There is an increasing trend of outbreaks in all regions across the country. Transmission has shifted from the workplace to It is mainly in the community and in the household. Mortality from such infections accounted for the mortality rate. 0.851 percent

From the 6th-8th National Oral Health Survey 2007-2017 of the Dental Bureau Public Health Department of Health has conducted a national oral health survey every 5 years. world health organization Introduce key age groups representing changes in oral health during each age.
Adults aged 35-44 years, from the 6th-8th summary survey results, the percentage of visits to dental personnel in the past year In the past, 40.6 percent, 37.9, 42.3 percent had been, respectively, for the reason that the working age group was 35-44 years old.not looking forn Dental personnel in the past year was lack of time 10.51%, 22.2%, 25.7% respectively. The reason for receiving the service Dentistry in the past year in the 35-44 age group was tooth decay, black spot 12.96, 29.9, 26.8 respectively, toothache Sensitive teeth 15.83, 39.0, 27.8, respectively, with limestone 12.51, 34.1, 44.3, respectively2. It can be concluded that the working population may not have time to receive dental services As a result, there are oral health problems such as tooth decay and gingivitis.etc.

Type of dental work provided
Operative dentistry such as fillings / root canal treatment Periodontology work such as scaling / gingivitis treatment / periodontal disease treatment Prosthetic dentistry, such as full dentures / partial dentures, plastic bases / metal frames / fixed dentures / dental crowns for treatment

Dental work is a necessity to our lives more than ancient times. With more modern technology than before, it makes maintenance easier. It can be seen from many dental clinics that have sprung up like mushrooms.According to the health and welfare survey data, it was found that the use of dental services of Thai people tends to treat more than prevent. In addition to tooth extraction, fillings, scaling, as we all know, friends, do you know that there are more dental services than that? We are going to go see what dental services actually are.

Types of dental services According to many dental clinics, dental services are divided into several categories as follows:

1. General dentistry

-Checking the health of teeth and oral cavity which is considered an essential service for everyone Especially in those who wear dentures. Dental implants and orthodontics. The dentist will thoroughly examine the health of the teeth, gums and oral cavity. This is to prevent signs of disease and other problems from progressing or becoming more severe.

-Scaling is to remove plaque that accumulates on the teeth and between the teeth. using dental tools Scaling is one of the ways to prevent and treat gum disease.

-stain removal or teeth whitening It is to remove stains from tea, coffee, and cigarettes that are stuck on the teeth. There are 2 types: do it yourself at home and do it by the dentist at the clinic.

2. Operative dentistry

-A filling is a way to treat teeth that have been damaged by tooth decay. It is a treatment for teeth to be able to return to use and have their original shape. which the dentist will remove the decayed tooth Clean and add a special filling material (amalgam – metallic paint and resin composite – tooth color) into it.

-root canal treatment It is the process of removing infected tissue in the tooth cavity and root canal. inflammation of the teeth together with cleaning, filling and preserving the teeth for strength back to normal use

3. Orthodontics

It is a treatment to keep the teeth aligned in order. to be beautiful and for good dental hygiene Get rid of the problem of abnormal tooth bites using tools made of quality metal Used to stick to the outside of the tooth surface. and change tires every month

4. Pediatric Dentistry

-Scaling Most tartar in children is not very hard tartar. Sticking to the surface of the teeth. Can’t brush if there is a lot of tartar accumulated. will cause periodontal disease as an adult

-fillings for milk teeth in milk teeth that are not deeply decayed The dentist will make a filling. But if deep into the tooth nerve cavity The dentist will use root canal treatment instead.

-Teeth polishing and fluoride varnishing as protection against tooth decay It is a dental work that most children cooperate very well. Because it doesn’t hurt and isn’t scary.

-sealant It is a material similar to a tooth-colored filling material to be coated over the sealant. to reduce the chance that the food will get stuck and reduce the incidence of tooth decay

5. Implant dentistry

Implant dentures or permanently fixed dentures It is a simulated tooth root to attach to the jaw to fill it like a lost natural tooth. Make it beautiful, durable and effective in chewing comparable to natural teeth.

6. Prosthodontics

-Dental bridges are used to replace missing teeth. By crowning two teeth that are located on the sides between the crowns. and replace the missing teeth between the gaps

-A crown is the restoration of a tooth that has been damaged or broken from use or occlusion. It uses two materials, a ceramic that is similar in color to teeth and a ceramic alloy.

-removable and non-removable dentures

7. Surgery

Surgery in dentistry is the removal of wisdom teeth, which are teeth that grow slowly and cannot erupt normally.

วันที่ลงประกาศ: 10 สิงหาคม 2023  10:29
วันสิ้นสุดประกาศ: 8 พฤศจิกายน 2023  10:29
ติดต่อเจ้าของประกาศ: (ใช้ฟอร์มติดต่อด้านล่าง)
 
อีเมลของคุณ: *
ข้อความ: *
ไฟล์แนบ:
ไฟล์ที่อนุญาติ: jpg, jpeg, gif, png, pdf, zip, rar
ขนาดไม่เกิน: 2000KB
ตัวเลขยืนยัน: *
พิมพ์ตัวเลขยืนยัน 4 ตัวลงในช่องด้านล่าง